Exam Syllabus

 • 1.1
  UPSC Prelims Syllabus 2019
 • 1.2
  UPSC Mains Syllabus 2019
 • 1.1
  APSC Prelims Syllabus 2019
 • 1.2
  APSC Mains Syllabus 2019

Want to clear APSC/UPSC

Join Borthakur's IAS Academy.

APPLY TODAY